[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 22 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
e-Learning

ค้นหาจาก google
คลังข้อสอบ O-NET

แผนผังหน่วยงาน
ครูภาคสามั�(มัธยม)
Click ดูประวัติ
นางวิลาวัณย์ เจะมุสา
ครู
กลุ่มสาระภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางสอลีฮ๊ะ วัฒนะ
ครู
กลุ่มสาระภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางสาวอรณี สิริโกศล
ครู
กลุ่มสาระภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางนิรมล ราทนาพงศ์
ครู
กลุ่มสาระภาษาไทย
นางเบญจมาวดี คำวิจิตร
ครู
กลุ่มสาระภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางสาวรุสนีนา ยูโซ๊ะ
ครู
กลุ่มสาระภาษาไทย
นางกณิการ์ วารี
ครู
กลุ่มสาระสังคมศีกษา
Click ดูประวัติ
นางสาววะหรี ดารากัย
ครู
กลุ่มสาระสังคมศีกษา
Click ดูประวัติ
นางสาวรอฮานี รับไทรทอง
ครู
กลุ่มสาระสังคมศีกษา
นายชากีรีน สุมาลี
ครู
กลุ่มสาระสังคมศีกษา
Click ดูประวัติ
นายอภิสิทธิ์ ยุทธกาศ
ครู
กลุ่มสาระสังคมศีกษา
Click ดูประวัติ
นางเบญญาภา คำวิจิตร
ครู
กลุ่มสาระสังคมศีกษา
Click ดูประวัติ
นางสาวลำดวล สุนทรพจน์
ครู
กลุ่มสาระสังคมศีกษา
นางสาวสุดารัตน์ ทองปรีชา
ครู
กลุ่มสาระสังคมศีกษา
Click ดูประวัติ
นางสาวกัตติยา เกาะสมัน
ครู
กลุ่มสาระสังคมศีกษา
Click ดูประวัติ
นางสุกาญดา ภัควันสกุล
ครู
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางธาริณี หมินหมัน
ครู
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางกันหา ลักษณะปิยะ
ครู
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางวินนา อาดิลี
ครู
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายกฤษฎา ทิ้งหลี
ครู
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นางสาวรัตนา อะหลี
ครู
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาววรรณดี ดั่งธารทิพย์
ครู
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสุรีพร รอดยอด
ครู
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นางสาวสูไวบ๊ะ สุวรรณกำพฤกษ์
ครู
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวขจี สำแดง
ครู
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวเกษร เพ็ชร์ทอง
ครู
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสุนีย์ สุมาลี
ครู
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
นางปัณณพร พิศแลงาม
ครู
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายเอกลักษณ์ รักไทรทอง
ครู
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายชาคริต มะลิวัลย์
ครู
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาววนิดา มหันกฤษ
ครู
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายวสันต์ โต๊ะอีสอ
ครู
กลุ่มสาระสุขศึกษา
Click ดูประวัติ
นายวิชิต จำนงฤทธิ์
ครู
กลุ่มสาระสุขศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาวรมซ๊ะ สังหันกฤษ
ครู
กลุ่มสาระสุขศึกษา
Click ดูประวัติ
นายอับดุลมานัฟ รักไทรทอง
ครู
กลุ่มสาระสุขศึกษา
Click ดูประวัติ
นายโสภณ ภัควันสกุล
ครู
กลุ่มสาระศิลปะ
Click ดูประวัติ
นายประสิทธิ์ ระยะไมตรี
ครู
กลุ่มสาระศิลปะ
Click ดูประวัติ
นายมานิตย์ ยุโส้
ครู
กลุ่มสาระศิลปะ
Click ดูประวัติ
นางสลิษา ยีส้า
ครู
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
Click ดูประวัติ
นางสุนทรี สิทธิพงษ์
ครู
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
นายวิทยา นาวารี
ครู
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
Click ดูประวัติ
นายสันติชัย เจ๊ะแอ
ครู
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
Click ดูประวัติ
นางสาวฉันทนา โต๊ะโดย
ครู
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
Click ดูประวัติ
นางอารีย์ บุตรโดย
ครู
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นางสาวสุลาวรรณ ดาราวรรณ
ครู
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางสาวปราณี ดาราวรรณ
ครู
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางสุนทรีย์ พงษ์ยี่หล้า
ครู
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางอัสนี งานแข็ง
ครู
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางสุชาดา อะอิต
ครู
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางสุดา สะบู่มาท
ครู
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : เจ้าหน้าที่และบุคลากร(มัธยม)
3 : ครูภาคสามัญ(มัธยม)
4 : ครูภาคศาสนา(มัธยม)