ชื่อ - นามสกุล :นางกณิการ์ วารี
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :กลุ่มสาระสังคมศีกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูภาคสามัญ(มัธยม)
หน้าที่ในกลุ่ม :